Thunderbolt pose

Sanskrit
Vajrasana
Last challenge
Stretch With Slenddy

Vajrasana (not to be confused with virasana!)

Bläddra Thunderbolt pose på Instagram

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer